Liikunta

Ulko­lii­kun­ta­va­rus­teiksi sopi­vat verk­ka­rit tai tuu­li­puku, pusero (ei sama kuin muilla tun­neilla) ja lenk­ki­ken­gät. Sisä­lii­kun­taa var­ten oppi­lailla tulee olla mukana urhei­lu­housut tai ver­ryt­te­ly­puku (voi­mis­te­lu­puku), t-paita. Myös pesey­ty­mis­vä­li­neet tar­vi­taan. 3. luokasta läh­tien lii­kun­ta­tun­nin jäl­keen käy­dään suih­kussa aina­kin ns. kak­sois­tun­nin jäl­keen, mikäli oppi­laan kou­lu­päivä jat­kuu  mui­den oppiai­nei­den tun­neilla. Oppi­laat eivät saa sisä­lii­kun­ta­tun­neilla liik­kua suk­ka­sil­laan tai suk­ka­housusil­laan liu­kas­tu­mis­vaa­ran vuoksi.

Uima­hal­lissa sal­li­taan ainoas­taan var­si­nais­ten uima-asujen käyttö: pojilla uima­housut ja tytöillä uimapuku.

Oppi­lailla tulee olla hiih­toon ja luis­te­luun tar­vit­ta­vat väli­neet. Kou­lul­lamme on muu­ta­mia suk­sia, sau­voja, hiih­to­ken­kiä ja luis­ti­mia sekä jääkiekkokypäriä lainattavaksi.

Osa lii­kun­ta­tun­neista pide­tään urhei­lu­kes­kuk­sen tiloissa ja maas­tossa. Oppi­laat kul­ke­vat kou­lusta aina opet­ta­jan tai kou­lun­käyn­tia­vus­ta­jan joh­dolla ja val­von­nassa urhei­lu­kes­kuk­sen alu­eelle. 5. – ja 6. -luokkalaiset oppi­laat saa­vat tulla itse­näi­sesti opas­tet­tua reit­tiä pit­kin takai­sin koululle.