Liikenne

Toi­vomme van­hem­pien yhdessä las­tensa kanssa sel­vit­tä­vän, mitkä ovat kou­lu­mat­kan vaa­ral­-li­sim­mat pai­kat ja miten niissä tulee kul­kea. Hei­jas­ti­met vaat­teissa, sään­tö­jen mukai­nen pol­ku­pyörä, lii­ken­ne­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen sekä pyö­räi­ly­ky­pä­rät lisää­vät turvallisuutta.

Koulun peruskorjauksen valmistuttua myös koulun kulkuväylissä on tapahtunut muutoksia. Jalankulkijat pääsevät koulun pihalle kaikilta koulun ympärillä olevilta lähikaduilta, Kappelinkadulta, Hiitolankadulta, Taipaleenkadulta ja Karjalankadulta koulurakennus kiertäen. Polkupyörillä kulkevien on kätevintä tulla koulun pihamaalle Hiitolankadun, Taipaleenkadun ja Kappelinkadun porteista, joiden läheisyydessä pyörätelineet sijaitsevat.

Autolla kuljetettavien lasten tuomiseen ja hakemiseen on paras paikka Kappelinkadun ja Hiitolankadun levikkeillä tai mieluiten kauempana koulusta ajoneuvoliikenteen vähentämiseksi koulun lähellä. (Liikenne sujuu autoilla parhaiten kun kuljetaan reittiä Kappelinkatu>Hiitolankatu>Keskuskatu, ei päinvastoin). Suuri osa kou­lun lähei­syy­dessä ole­vista aamu­ruuh­kista on itse aiheut­ta­miamme. Mikäli vain todella kau­kaa tule­vat lap­set tai ala­luok­ka­lai­set tuo­tai­siin autoilla kou­luun, ruuh­kat vähe­ni­si­vät ja ole­tet­ta­vasti lii­ken­ne­tur­val­li­suus­kin para­nisi. Samalla las­ten arki­lii­kunta lisääntyisi.

Karjalankadun levikkeet ja kiertoympyrä on suunniteltu koulutaksien käyttöön. Lisäksi Karjalankadun kiertoympyrän aluetta voivat käyttää Kukonlauluun lapsia autolla kuljettavat huoltajat tuodessaan/hakiessaan lapsia ennen koulutaksien tuloa ja koulupäivän jälkeen koulutaksien jo lähdettyä (klo 6.30–7.15 ja klo 15–17) .

Lapset tulevat kouluun sisälle aina välituntipihan kautta. Sisääntulo-ovia lapsilla on kaksi, välituntipihan puoleinen pääovi sekä C-siiven (uudisrakennus) ja B-siiven nivelessä oleva ovi. Opettaja opastaa luokalleen oikean kulkuväylän. Aikuiset voivat käyttää sisääntulossa lisäksi Karjalankadun puoleisia pääovia sekä mennessään oppilashuollon tiloihin Karjalankadun puoleista A-siiven ovea. Koulun pihamaalla on opasteita tilojen sijainnista.