Oppilaskunta

Kohti keskustelevampaa peruskoulua

Perusopetuslain uudistuksen myötä oppilaskunnat vakiintuivat osaksi peruskoulun toimintaa vuonna 2014.

Lakimuutokset eivät kuitenkaan yksin riitä. Kyse on koulun uudenlaisesta osallisuudesta, jonka rakentamisessa oppilaskunnalla ja ohjaavalla opettajalla on merkittävä rooli. Osallisuus rakentuu koko kouluyhteisön yhteisessä keskustelussa, jonka myötä

-oppilaat sitoutuvat tavoitteisiin ja toimintaan

-viihtyvyys ja työrauha lisääntyvät

-oppimistulokset ja motivaatio paranevat

-yleinen luottamus ja yhteenkuuluvuus kasvaa

-näkökulmien, perusteluiden ja kokemusten monipuolisuus tuottavat hyviä ratkaisuja.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän välistä yhteistyötä.

Oppilaskunnan toimintaa johtaa hallitus, jota tukee ohjaava opettaja. Oppilaskunnan hallitus käyttää koko oppilaskunnan ääntä. Oppilaiden kuuleminen heitä koskevissa asioissa on tärkeää: Näin koulu tuntuu oppilasta omalta paikalta, jossa heillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

lähde: OmaOppilaskunta.fi

 

Pyrimme oppilaskuntatoiminnalla herättämään oppilaiden kiinnostusta oman koulun kehittämistä kohtaan ja lisäämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia yhteisten asioiden hoitamisessa. Uskomme oppilaskuntatoiminnalla olevan vaikutuksia aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa ja tätä kautta olevan vaikutuksia myös yhteisten asioiden hoitamiseen myöhemmin elämässä.

Kaikki Keskustan koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunnalle on valittu oppilaista koostuva hallitus kuluvaksi lukuvuodeksi. Käytännössä hallitus valittiin ehdokasasettelun jälkeen luokkakohtaisilla vaaleilla. Hallituksen jäsenet valitaan 3.-6. luokkien oppilaista. Hallituksen jäsenen ja samalla luokan edustajan tehtäviin kuuluu neuvotella ja viedä viestiä luokkansa oppilailta oppilaskunnan kokoukseen sekä tuoda sitä kokouksesta takaisin. Hallituksen jäsenen kuuluu olla aktiivinen kokouksissa ja osallistua tarvittaessa toimikuntiin ja yhteisten hankkeiden toteuttamiseen. Samalla hänen tulee toimia linkkinä kaikille oppilaille, jotta luokan edustajan kautta kaikki oppilaat voivat vaikuttaa koulun asioihin.

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Jaana Räikkälä.