Koulukiusaaminen

KIVA KOULU – OHJELMA ON KÄYTÖSSÄ KOULUSSAMME

Kiva-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun Yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa Koulun on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia. Syksyllä 2009 noin 1400 suomalaista koulua otti ohjelman käyttöön, näiden joukossa meidän koulumme.

KIVA-OPPITUNNEILLA OPITAAN KEINOJA VASTUSTAA KIUSAAMISTA

KiVa Koulu näkyy kou­lun arjessa monin tavoin. Ala­kou­lun oppi­laat osal­lis­tu­vat nk. KIVa-oppitunneille ensim­mäi­sellä luo­kalla (10 kak­sois­tun­tia) ja uudel­leen nel­jän­nellä luo­kalla (10 kak­sois­tun­tia. Oppi­tun­nit sisäl­tä­vät mm. kes­kus­te­luja ryh­mä­töitä, lyhyt­fil­mejä kiusaa­mi­sesta ja roo­li­har­joi­tuk­sia, Nii­den sisältö ete­nee ylei­sistä aiheista, kuten kun­nioi­tuk­sen mer­ki­tyk­sestä ihmis­suh­teissa kiusaa­mi­sen meka­nis­mei­hin ja seu­rauk­siin. Monilla oppi­tun­neilla kes­ki­ty­tään sii­hen, mil­lai­nen rooli ryh­mällä on kiusaa­mi­sen yllä­pi­tä­jänä tai lopet­ta­jana: mie­ti­tään ja har­joi­tel­laan eri­lai­sia tapoja vas­tus­taa kiusaa­mista. Oppi­tun­teja ja tee­moja täy­den­tä­vät kiusaa­mi­sen vas­tai­nen KiVa-tietokonepeli ja ylä­kou­lussa vir­tu­aa­li­nen oppi­mi­sym­pä­ristö nimeltä KiVa Street. KiVa Koulu näkyy myös kou­lun käy­tä­villä julis­teina sekä väli­tun­ti­val­vo­jien KiVa Koulu huomioliiveinä.

KIVA-TIIMI SELVITTÄÄ KIUSAAMISTAPAUKSET YHTEISTYÖSSÄ LUOKANOPETTAJAN KANSSA

Kou­lussa toi­mii kol­men opet­ta­jan ja kou­lu­ku­raat­to­rin muo­dos­tama työ­ryhmä, KiVa-tiimi. He sel­vit­tä­vät yhteis­työssä luo­kan­opet­ta­jan kanssa esiin tule­via kiusaa­mis­ta­pauk­sia. Kou­lun hen­ki­lö­kunta on saa­nut pereh­dy­tyk­sen KiVa Koulu-ohjelman toteut­ta­mi­seen ja kiusaa­mis­ta­paus­ten selvittämiseen.

Jos epäi­let sinun las­tasi kiusat­ta­van tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaa­van toi­sia, ota roh­keasti yhteyttä kou­luun jotta asi­aan voi­daan puut­tua mah­dol­li­sim­man nopeasti ja tehok­kaasti. Kes­kus­tele lap­sesi kanssa kiusaa­mi­sesta, vaikka hän ei olisi kiusattu eikä kiusaisi muita. On tär­keä miet­tiä yhdessä lap­sen kanssa, miten kan­nat­taa toi­mia jos havait­see kiusaa­mista omassa koulussa.

Lisää tietoa koulukiusaamisesta: Kivakoulu vanhempien opas

MITÄ KIUSAAMINEN ON?

Kiusaa­mi­nen on tois­tu­vaa hen­kistä tai ruu­miil­lista väki­val­taa, jonka syystä tai toi­sesta vah­vem­massa ase­massa oleva koh­dis­taa yhteen tai useam­paan lapseen.

Kes­kus­tan kou­lulla ei hyväk­sytä kou­lu­kiusaa­mista. Kiusaa­mi­seen puu­tu­taan heti, kun sitä havai­taan tai siitä saa­daan tieto. Jokai­nen, joka havait­see kiusaa­mista, on vel­vol­li­nen ilmoit­ta­maan siitä opet­ta­jalle, kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jalle, kuraat­to­rille tai van­hem­mil­leen. Kou­lu­kiusaa­mi­sen tilaa sel­vi­te­tään luku­kau­den kuluessa erik­seen teh­tä­villä oppi­laille ja opet­ta­jille suun­na­tulla kyse­lyllä. Oppi­laille teh­dään sel­väksi kou­lun sään­nöt ja miten toi­mia kiusaa­mis­ti­lan­teessa. Mah­dol­li­sen kiusaa­mi­sen lopet­ta­mi­seksi teh­dään tar­peen vaa­tiessa yhteis­työtä oppi­lai­den, van­hem­pien, opet­ta­jien, reh­to­rin, kou­lu­ku­raat­to­rin sekä oppi­las­huol­to­ryh­män kanssa.

Mikä ei ole kiusaamista:

 • jos joku satun­nai­sesti tönäi­see sinua käytävässä
 • jos joku jos­kus hauk­kuu sinua
 • jos sinä tap­pe­let tasa­ver­tai­sen kave­risi kanssa ja voi­tat ja häviät suun­nil­leen yhtä pal­jon ja usein
 • jos joku ei jos­kus halua olla sinun kanssasi

Mikä on kiusaamista:

 • jos jatkuvasti kuulet haukkumista
 • jos joku vahvempi kiusaa
 • jos kiusaaminen on jatkuvaa
 • jos tavaroitasi tai töitäsi tuhotaan tai esim. omaisuuttasi kuten vaatteitasi liataan tai hukataan
 • jos sinua ei yleensä oteta joukkoon mukaan.

Kiusaa­mista ei voi puo­lus­tella mil­lään syyllä eikä kiusaa­mi­nen ole kos­kaan ”vain leik­kiä”. Vain uhri voi sanoa, onko kyse leikistä.

Kou­lumme ylei­siä peri­aat­teita kiusaa­mis­ta­paus­ten käsittelyssä:

 • Kiusaa­mi­sen havait­seva on vel­vol­li­nen ilmoit­ta­maan asiasta kou­lun henkilökunnalle/opettajille.
 • Asioi­den luot­ta­muk­sel­li­nen käsittely.
 • Kes­kit­ty­mi­nen rat­kai­su­jen löy­tä­mi­seen syyt­te­lyn sijaan.
 • Oppi­lai­den kiusaa­mi­sen vas­tais­ten asen­tei­den rohkaiseminen.
 • Asi­aan puu­tu­taan monella tasolla.
 • Pyri­tään vai­kut­ta­maan koko ryh­mään (kiusaaja, kiusattu, apuri, vah­vis­taja, puo­lus­taja, ulkopuolinen).
 • Huo­mion kiin­nit­tä­mi­nen oppi­laan omaan toi­min­taan ja sen seu­rauk­siin (mitä tein väärin/oikein).